Llandrich-Feixas
fiscalitat

Una gestió eficient i planificada de la fiscalitat  de l' empresa, reporta un estalvi important en impostos que cal aprofitar. L’ improvisació en matèria de tributs pot acabar en una inspecció d'hisenda, requeriments, sancions. La nostra tasca com a experts en tributs no es limita a confeccionar i presentar les seves declaracions d'impostos, si no que l'assessorem sobre el que cal fer, com i quan fer-ho, per tal que respectant sempre la legalitat vigent, pagui menys impostos.