Llandrich-Feixas
laboral

El major valor d'una empresa son els seus recursos humans i cal que la relació laboral que s'estableix sigui fluida i satisfactòria per tal que la productivitat es mantingui i que totes les parts n'obtinguin els seus beneficis. Respectar els drets de l'altre i assumir cadascun les seves obligacions és imprescindible per garantir l'estabilitat de l'empresa. Confeccionarem els contractes de treball, farem les nòmines als treballadors i la cotització a la seguretat social. Cursarem les baixes per malaltia o accident i el tindrem informat de les novetats laborals i del conveni col•lectiu que li puguin afectar.