Llandrich-Feixas
mercantil

Totes les relacions contractuals s'han de fer per escrit. No és que la paraula donada no valgui en l'actualitat, però sí que la mateixa, en un sentit moral, únicament obliga al qui la donada, però a ningú més. El contracte escrit és una garantia per totes les parts i té un efecte dissuasori per qui vulgui actuar de forma poc honesta. En aquest apartat, la nostra tasca és assessorar i confeccionar els documents que assegurin les voluntats de totes les parts. Constitució de Societat Limitada, Societat Civil, contractes d'arrendament d'habitatge o de local comercial, d'arrendament de negoci, de prestació de serveis o de qualsevol altre classe.