Assessoria i contractació

Assessoria i contractació

Avaluació i gestió de riscos en la subscripció de les pòlisses d'assegurança, analitzant les necessitats del client i cercant el millor producte assegurador dins del mercat, tant per condicions de contractació tècnica com per prima.

 

També es negocia amb les asseguradores la inclusió de redactats o clàusules especials dins les condicions particulars per tal de reflectir el més fidelment possible les característiques o circumstàncies especials del risc i evitar així problemes en el moment del sinistre.

 

Abans de lliurar la pòlissa al client, aquesta és revisada a la nostra Corredoria per tal de comprovar que el seu contingut s'ajusta al sol·licitat.

Control de les pòlisses i dels riscos

Durant la seva vigència es fa un seguiment de les pòlisses per tal de fer les modificacions o actualitzacions que calguin, i també per veure si hi ha al mercat alguna altra oferta millor.

 

També es porta el control de les regularitzacions de les pòlisses en què és perceptiu de fer-ho, com per exemple el ram de responsabilitat civil o accidents de convenis laborals.

Control de les pòlisses i dels riscos
Sinistres

Sinistres

Fem la tramitació dels sinistres des del mateix moment de la seva ocurrència, assessorant al client i defensant els seus interessos, tant davant de la seva pròpia companyia asseguradora com de les dels possibles responsables del sinistre, o d'aquests mateixos, en el seu cas.

 

També verifiquem que la indemnització proposada sigui correcte i d'acord amb el pactat a la pòlissa o a les disposicions tècniques o jurídiques, en el seu cas.